POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os datos persoais que se mostran nesta páxina web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais. a libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos datos dixitais e a lexislación vixente en materia de Protección de Datos.

Quen é o responsable do tratamento destes datos?

 O responsable do tratamento destes datos é MORADIÑA, S.L., co NIF B36018604, dirección Rúa Arrecife, 7, 36940, Cangas (Pontevedra) España, teléfono 986392021 e liña electrónica de contacto moradina@moradina.com.

Cal é a finalidade e a base de lexitimación cos que tratamos os seus datos?

1. Datos das persoas coas que contacten a través dos diferentes métodos de contacto. Tratar os nosos datos para xestionar as nosas solicitudes de información, dudas, consultas, suxestións ou queixas. Podemos tratar os nosos datos con esta finalidade porque temos un interese lexítimo en agardar as comunicacións necesarias para levar a cabo nosa actividade.

2. Datos das persoas que presenten denuncia non anónima e datos das persoas denunciadas. Trataremos os teus datos para xestionar a túa comunicación, investigar os informes que realizaches, adoptar as medidas correctoras necesarias e informar do resultado á persoa á que comunicou. Podemos tratar os nosos datos con esta finalidade porque é necesario para o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que as informan de infraccións normativas e anticorrupción lexislación aplicable. No noso caso, podemos tratar datos de categorías especiais por razóns de interese público, de conformidade co art. 9.2 g) do Regulamento (UE) 2016/679 GDPR en relación co art. 30,5 da cidadela de Ley.

Canto tempo se conservarán os teus datos?

1. Datos das persoas coas que contacten a través dos diferentes métodos de contacto. Todos os datos conservaranse durante o tempo necesario para confirmar a finalidade indicada.

2. Datos das persoas que presenten denuncia non anónima e datos das persoas denunciadas. Malia a obriga de manter un rexistro interno das reclamacións recibidas durante un período non superior a dez anos, os nosos datos conservaranse durante o tempo necesario para confirmar os resultados finais indicados.

A quen se comunicará sobre estes datos?

1. Datos das persoas coas que contacten a través dos diferentes métodos de contacto. Non queremos renunciar a ningún destes datos, comunicarémonos con vostede sobre os nosos servizos contratados cando sexan necesarios para a correcta prestación dos servizos contratados a eles mesmos.

2. Datos das persoas que presenten denuncia non anónima e datos das persoas denunciadas:

a) Comunicarse con abogados, procuradores, Administracións Públicas competentes na materia, Ministerio Fiscal, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para adoptar as medidas correctoras correspondentes.

b) Póñase en contacto connosco para os nosos servizos contratados cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados a eles.

Realízanse transferencias dos teus datos a outros países?

Non realizamos transferencias internacionais destes datos.

Cales son os seus dereitos que nos facilitan os seus datos?

– Acceso: poderás obter confirmación se os teus datos persoais son tratados ou non, se descoñeces cales son, se os utilizas, se os gardou, a orixe dos mesmos e se comunicou ou se tes comunicado dun terceiro.

– Rectificación: deberá solicitala rectificación dos datos persoais inexactos e incompletos.

– Eliminación: solicitamos a eliminación dos datos de carácter persoal cando Sean sexa inadecuado, excesivo ou non sexa necesario recoller datos finos, incluída a perda do ficheiro.

– Oposición: dereito a un demandado, en determinadas circunstancias, a realizar a transacción dos nosos datos persoais ou a solicitar que cese na transacción.

– Limitación do tratamento: debemos solicitar, nas circunstancias legalmente establecidas, que non tratemos estes datos máis que o resto dos mesmos.

– Portabilidade: debes recibir os teus datos persoais de carácter nun formato estruturado, para uso común e lectura mecánica, e transmitilos a outro responsable, se tecnicamente é posible.

Onde poderás exercitar os teus dereitos?

A solicitude deberá enviarse por correo electrónico a Rúa Arrecife, 7, 36940, Cangas (Pontevedra) España ou por correo electrónico moradina@moradina.com. MORADIÑA, S.L. dispón de modelos para a execución do exercicio de solicitudes

Quere presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non cumpra coas súas solicitudes, pode presentar unha reclamación dirixida por escrito á Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd .gob.es En todos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.